Warunki świadczenia usług

Obsługiwany przez ROLLEE (SAS)
Orléans RCS nr 899 520 084,
1 avenue du Champs de Mars - 45100 Orléans
Wejście w życie: 10/2021

1. Cel

Firma ROLLEE ("Rollee") publikuje i obsługuje oprogramowanie Rollee, aplikację internetową, która zapewnia swoim klientom ("Strony partnerskie") bezpieczny dostęp do danych dotyczących zatrudnienia wszystkich pracowników europejskich ("Użytkownicy").

Szczegółowe informacje na temat cech funkcjonalnych i technicznych rozwiązania ("Aplikacja") można znaleźć na stronie www.getrollee.com ("Strona").

Aplikacja ułatwia Użytkownikom dostęp, dzięki API, do usług dostępnych na Stronach Partnerów, które zostały przez nich zasubskrybowane.

Celem niniejszych Ogólnych Warunków ("Ogólne Warunki") jest określenie środków i warunków dostępu do Aplikacji i usług ("Usługi") oferowanych Użytkownikom.

Można uzyskać do nich dostęp i wydrukować je w dowolnym momencie, korzystając z bezpośredniego łącza na dole stron Witryny i Aplikacji.

2. Dostęp do aplikacji i usług

2.1 Zdolność prawna

Aplikacja i usługi są dostępne dla:

2.2 Aplikacje i usługi dla osób fizycznych i firm

Aplikacja i Usługi są przeznaczone do użytku przez Użytkowników indywidualnych w rozumieniu francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, a także Użytkowników biznesowych, rozumianych jako każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w sposób ciągły.

3. Rejestracja i akceptacja Ogólnych Warunków

Użytkownik może zarejestrować się w Aplikacji, klikając link dostępu do API, który zostanie wysłany e-mailem, SMS-em lub w inny sposób, po rejestracji w jednej z Witryn Partnerskich.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyska dostęp do spersonalizowanego interfejsu powiązanego z Witryną partnerską, który upoważni do udostępniania swoich danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia.

Użytkownik wybiera Strony Partnerskie, na których jest zarejestrowany i które zostały upoważnione do dostępu do Rollee.

Użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki poprzez zaznaczenie pola podczas pierwszego połączenia z Aplikacją.

Niniejsza akceptacja jest ze swej natury bezwzględna i dlatego nie może podlegać żadnym zastrzeżeniom. Wszelkie zastrzeżenia spowodują zatem cofnięcie akceptacji. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków Ogólnych, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Aplikacji ani korzystać z Usług.

4. Termin

Rejestracja w Usługach nie jest ograniczona czasowo. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z konta, wysyłając prośbę o rezygnację pocztą elektroniczną do Rollee na adres: contact@getrollee.com. Konto zostanie usunięte w ciągu maksymalnie 7 dni.

5. Hosting aplikacji

Rollee zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach zobowiązania, hostingu kont i wszystkich treści publikowanych przez Użytkownika na jego koncie zgodnie ze standardami branżowymi i aktualnym stanem wiedzy, na własnych serwerach lub serwerach profesjonalnego dostawcy usług hostingowych, działających zgodnie ze standardami branżowymi i aktualnym stanem wiedzy.

W związku z tym Rollee zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi odpowiednią pamięć i moc obliczeniową w ramach Usług, zgodnie ze standardami branżowymi i aktualnym stanem wiedzy.

Rollee zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów technicznych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i dostępu do Usług, w tym ochrony i nadzoru infrastruktury, kontroli fizycznego i/lub zdalnego dostępu do tej infrastruktury, a także wdrożenia środków wykrywania, zapobiegania i odzyskiwania w celu ochrony serwerów przed złośliwymi działaniami.

Rollee zobowiązuje się ponadto do stosowania wszelkich użytecznych zabezpieczeń, biorąc pod uwagę charakter przechowywanych danych i ryzyko wynikające z wykorzystania zautomatyzowanego przetwarzania danych na potrzeby Usług, w celu ochrony bezpieczeństwa danych, a mianowicie zapobiegania ich zmianie, uszkodzeniu lub uzyskaniu do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie.

6. Wsparcie techniczne

Rollee zapewnia Użytkownikowi pomoc techniczną dostępną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: support@getrollee.com w celu umożliwienia zgłaszania wszelkich problemów napotkanych podczas korzystania z Aplikacji.

7. Inne usługi

Rollee zastrzega sobie prawo do oferowania Użytkownikowi wszelkich innych Usług, które uzna za przydatne, w formie i w oparciu o funkcje techniczne i zasoby, które uzna za najlepsze do świadczenia tych Usług.

8. Warunki finansowe

Dostęp Użytkowników do Usług i Aplikacji jest bezpłatny.

9. Porozumienie w sprawie dowodu

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dane zebrane za pośrednictwem Aplikacji i sprzętu komputerowego Rollee są dowodem na rzeczywistość operacji przeprowadzonych w kontekście niniejszych Warunków Ogólnych.

10. Obowiązki i odpowiedzialność Rollee

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków, Rollee zobowiązuje się do wypełnienia następujących zobowiązań:

11. Zobowiązania i gwarancje Użytkownika

Korzystając z Usług, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków Ogólnych, a także wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz nie naruszać praw osób trzecich ani porządku publicznego.

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Rollee wszelkie dokumenty, elementy, dane i informacje wymagane do korzystania z Usług i Aplikacji.

Użytkownik zobowiązuje się ponadto do współpracy z Rollee w celu zapewnienia sprawnego działania Usług oraz do informowania Rollee o wszelkich problemach związanych z tymi działaniami.

Użytkownik potwierdza otrzymanie od Rollee, przed podpisaniem niniejszych Ogólnych Warunków, wszystkich porad, instrukcji i szczegółów potrzebnych do otwarcia konta z pełną świadomością konsekwencji, a tym samym, że posiada odpowiednie zrozumienie Usług, takich jak określone we Wniosku.

Użytkownik zabezpiecza Rollee przed wszelkimi skargami, roszczeniami, pozwami sądowymi i/lub działaniami o dowolnym charakterze, które mogą powstać w wyniku niewykonania przez Użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Użytkownik zgadza się uiścić na rzecz Rollee wszelkie opłaty, koszty i / lub kary, które mogą zostać nałożone w wyniku tego.

12. Kary za nieprzestrzeganie przepisów

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych lub, bardziej ogólnie, naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, Rollee zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, a mianowicie:

Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że jakiekolwiek niedopełnienie jego obowiązków może, oprócz innych konsekwencji określonych powyżej, skutkować natychmiastowym zamknięciem jego konta przez Rollee.

13. Własność intelektualna

Systemy, oprogramowanie, struktury, infrastruktury, bazy danych i treści wszelkiego rodzaju (szablony, teksty, obrazy, wizualizacje, muzyka, logo, znaki towarowe, bazy danych itp.) wykorzystywane przez Rollee na swojej Stronie i w Aplikacji są chronione przez wszystkie obowiązujące prawa chroniące własność intelektualną i właścicieli baz danych. Jakikolwiek demontaż, dekompilacja, deszyfrowanie, ekstrakcja, ponowne użycie, kopiowanie i ogólnie jakiekolwiek powielanie, reprezentacja, dystrybucja i wykorzystanie jakiejkolwiek natury tych elementów, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Rollee, są surowo zabronione i mogą być przedmiotem postępowania sądowego.

14. Dane osobowe

Szczegóły polityki ochrony danych osobowych stosowanej przez Rollee znajdują się w dokumencie zatytułowanym "Polityka Prywatności", z którym Użytkownicy powinni się zapoznać.

15. Upoważnienie do powielania opinii użytkowników

W okresie rejestracji i przez 3 lata po zamknięciu konta Użytkownik upoważnia Rollee do korzystania z referencji opublikowanych przez Użytkownika na Stronie, w Aplikacji, w jego sieciach społecznościowych lub w sieciach społecznościowych Rollee ("Referencje") w celu promowania Usług i Aplikacji, z zastrzeżeniem następujących szczegółów:

16. Linki i witryny osób trzecich

Rollee w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za techniczną dostępność stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie (w tym Stron Partnerskich), do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Aplikacji.

Rollee nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na takich stronach osób trzecich, ponieważ podlegają one ich własnym warunkom użytkowania.

Rollee nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje między Użytkownikiem a jakimkolwiek reklamodawcą, usługodawcą lub handlowcem (w tym jakimkolwiek z jego partnerów), do którego Użytkownik może zostać przekierowany za pośrednictwem Aplikacji i w żadnym wypadku nie będzie stroną w żadnym sporze sądowym z tymi osobami trzecimi, dotyczącym na przykład zakupu produktów i / lub usług, gwarancji, oświadczeń i jakichkolwiek innych zobowiązań, do których te osoby trzecie są zobowiązane.

17. Reklama

Rollee zastrzega sobie prawo do umieszczania na dowolnej stronie Aplikacji i w każdej komunikacji z Użytkownikami jakichkolwiek komunikatów reklamowych lub promocyjnych w dowolnej formie i na warunkach, które sama uzna za stosowne.

18. Modyfikacje

Rollee zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach w dogodny dla siebie sposób.

Każdy Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych Warunków Ogólnych, musi anulować swoje konto zgodnie z warunkami powyższego akapitu "Termin".

Uznaje się, że każdy Użytkownik korzystający z Aplikacji lub Usług po wejściu w życie zmienionych Warunków Ogólnych zaakceptował te zmiany.

19. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem francuskim.

W przypadku sporu dotyczącego ich ważności, interpretacji lub wykonania, Strony podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia w ciągu miesiąca następującego po pierwszym pisemnym powiadomieniu przesłanym przez jedną ze Stron drugiej Stronie w związku z danym sporem, zostanie on poddany wyłącznej jurysdykcji sądów w Paryżu (Francja), chyba że istnieją obowiązkowe wymogi proceduralne.

20. Mediacja

W przypadku sporu Kupujący może bezpłatnie skorzystać z następującej usługi mediacji konsumenckiej w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu:

Centre de médiation de la consommation de conciliateurs de justice (CM2C)

Adres pocztowy: 14 rue Saint Jean 75017 Paris
Telefon: 06 09 20 48 86
https://www.cm2c.net