Polityka prywatności

W Rollee ochrona danych osobowych użytkowników jest naszym priorytetem. Podczas korzystania z witryny internetowej www.getrollee.com (zwanej dalej "Witryną") jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej "RODO").

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Rollee, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Orleanie pod numerem 899 520 084, z siedzibą przy 1 avenue du Champs de Mars - 45100 Orlean (dalej "My" lub "Nas").

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe to dane, które identyfikują osobę fizyczną bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko.

Możemy gromadzić następujące dane osobowe:

Podczas gromadzenia danych osobowych użytkownika informujemy go, czy niektóre z tych danych są obowiązkowe czy opcjonalne. Dane obowiązkowe są niezbędne do świadczenia naszych usług.

3. Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Cele
Podstawa prawna
Okres przechowywania danych
Aby świadczyć użytkownikowi nasze usługi
Wykonanie czynności na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy
Twoje dane są przechowywane przez okres 3 lat w celach poszukiwawczych.

Ponadto dane osobowe mogą być archiwizowane w celach próbnych przez okres 5 lat.

W przypadku naszych klientów: ich dane osobowe są przechowywane przez okres trwania relacji biznesowej plus okres 3 lat od zakończenia tej relacji, w celach poszukiwawczych.
Twoje dane są przechowywane przez okres 3 lat w celach poszukiwawczych.
Aby utworzyć bazę danych klientów i potencjalnych klientów
Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i promowaniu naszej działalności
W przypadku naszych potencjalnych klientów: ich dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z nami (np. komunikacji, działania).
Wysyłanie biuletynów, próśb i bezpośrednich przesyłek marketingowych
Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i promowaniu naszej działalności
Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z nami (np. komunikacji, działania).
Odpowiadanie na prośby o informacje i inne zapytania użytkowników
Nasz uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przetworzenia żądania użytkownika i są usuwane po przetworzeniu żądania.
Przetwarzanie wniosków osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z ich praw
Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
Jeśli poprosimy Cię o dowód tożsamości: przechowujemy go tylko przez czas niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości. Po przeprowadzeniu weryfikacji dowód jest usuwany.

Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych do celów marketingu bezpośredniego: przechowujemy te informacje przez 3 lata.

4. Kim są odbiorcy danych osobowych użytkownika?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe:

5. Czy dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane na czas przetwarzania na serwerach firmy Webflow.

W ramach wykorzystywanych przez nas narzędzi (patrz artykuł 4 dotyczący odbiorców danych osobowych, w szczególności naszych podmiotów przetwarzających) dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Przekazywanie danych osobowych w tym kontekście jest zabezpieczone przy użyciu następujących zabezpieczeń:

6. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

Użytkownik może skorzystać z tych praw, pisząc do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W tym celu możemy poprosić użytkownika o dostarczenie nam dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających jego tożsamość.

7. Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących prywatności danych

Kontaktowy adres e-mail: data@getrollee.com‍

Adres kontaktowy: Rollee, 1 avenue du Champs de Mars, 45100 Orlean

8. Modyfikacje

Możemy zmodyfikować niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi zmianami regulacyjnymi, prawnymi, redakcyjnymi lub technicznymi. Modyfikacje te będą obowiązywać w dniu wejścia w życie zmodyfikowanej wersji. Prosimy o regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją niniejszej polityki prywatności. Użytkownik będzie na bieżąco informowany o wszelkich istotnych zmianach w polityce prywatności.

Wejście w życie: 4 sierpnia 2021 r.